O mnie

Jan Kowalczyk

Instytut Badawczy Leśnictwa

EDUKACJA I STOPNIE NAUKOWE

1992 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
1999 – uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
2014 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk leśnych – Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska. Rozprawa habilitacyjna pt. „Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej wybranych drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).

STAŻ NAUKOWY

2000 – Genetyka cech ilościowych, „Advanced Training in Forest Gene Resource Management” – Wydział Leśny Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, Kanada.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Genetyka cech ilościowych.
  • Plantacje nasienne.
  • Zmienność populacyjna i rodowa sosny zwyczajnej.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

Matisons, Roberts, Didzis Elferts, Oskars Krišāns, Volker Schneck, Holger Gärtner, Alexander Bast, Tomasz Wojda, Jan Kowalczyk, i Āris Jansons. 2021. Non-Linear Regional Weather-Growth Relationships Indicate Limited Adaptability of the Eastern Baltic Scots Pine. Forest Ecology and Management 479 (styczeń): 118600. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118600.

Kowalczyk, J.,  Wojda, T. (2019). Wyniki 35-letniego doświadczenia proweniencyjnego z sosną zwyczajną z serii IUFRO 1982 na powierzchniach w Wyszkowie i Sękocinie. Sylwan, 163(07).

Klisz, M., Puchałka, R., Wilczyński, S., Kantorowicz, W., Jabłoński, T.,  Kowalczyk, J. 2019. The Effect of Insect Defoliations and Seed Production on the Dynamics of Radial Growth Synchrony among Scots Pine Pinus sylvestris L. Provenances. Forests, 10(10), 934.

Wojkiewicz, B., Zukowska, W. B., Urbaniak, L., Kowlaczyk, J., Litkowiec, M., & Lewandowski, A. 2019. Określenie pochodzenia wyłączonych drzewostanów nasiennych sosny rychtalskiej (Pinus sylvestris L.) z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych. Sylwan, 163(08).

Przybylski, P., Kowalczyk, J., Odrzykoski, I., Matras, J. 2019. Identyfing alien genotypes and their consequences for genetic variationin clonal seed orchards of Pinus sylvestris L. – Dendrobiology 81, 40–46.

Kowalczyk J, Rzońca  M. 2018. Plantacje nasienne drzew leśnych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicalae. 16,3Ł 53-61

Chmura, D.J., Matras, J., Barzdajn, W.,Buraczyk, W., Kowalkowski, W.,Kowalczyk, J. 2018. Variation in growth of Norway spruce in the IUFRO 1972 provenance experimental series. – Silvae Genetica 67, 26–33.

Lewandowski, A., Kowalczyk, J. Litkowiec, M., Urbaniak, L., Rzońca, M. (2017): Selection of elite plus trees of Scots pine and European larch for the establishment of 1.5 generation seed orchards. – Sylwan 161.

Kowalewski, D., Skrzyszewska, K., Kowalczyk, J. (2017): Zmienność wybranych cech jakościowych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na powierzchni testującej w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka. – Acta Agraria et Silvestrai Series Silvestris LV, 65–80.

Klisz, M., Jastrzębowski, S., Chojnacka-Ożga, L., Kowalczyk, J. 2015. Radial growth variation between four provenances of Norway spruce in the conditions of central Poland. – Forest Research Papers 76, 59–65.

Konnert, M., Fady, B., Gömöry, D., A’Hara, S., Wolter, F., Ducci, F., Koskela,
J., Bozzano, M., Maaten, T. and Kowalczyk, J. European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN). 2015. Use and transfer of forest reproductive material in Europe in the context of climate change. European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN), Bioversity International, Rome, Italy. xvi and 75 p

Kowalczyk J. 2013. Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej wybranych drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa Rozprawy i Monografie 19, str. 136.

Jansson, G., Danusevičius, D., Grotehusman, H., Kowalczyk, J., Krajmerova, D., Skrøppa, T., Wolf, H. 2013. Norway Spruce (Picea abies (L.) H. Karst.). W: Forest Tree Breeding in Europe red. Paques L., Springer Netherlands., 123-176, ISBN 1568-1319

Wojda, T., Niemczyk, M., Kowalczyk, J. 2012. Proweniencyjno − rodowa zmienność terminu wiosennego rozwoju pąków brzozy brodawkowatej ( Betula pendula Roth ). Sylwan. 156, 197–207.

Chałupka, W., Matras, J., Barzdajn, W. Blonkowski, S., Burczyk J., Fonder, W., Grądzki, T. Gryzło, Z., Kacprzak, P., Kowalczyk, J., Kozioł, C., Pytko, T., Rzońca, Z. Sabor, J., Szeląg, Z., Tarasiuk, S. 2011. Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035. 142 pp. ISBN 978-83-61633-60-0. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, Warszawa.

Kowalczyk J., Neyko I. 2011. Wartość hodowlana wyselekcjonowanych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) z pochodzenia sudeckiego na przykładzie powierzchni doświadczalnej w Zwierzyńcu Lubelskim. Leśne Prace Badawcze, 72, 3: 213-224

Kowalczyk J., Markiewicz P., Matras, J. 2009. Intra-population variability of Picea abies from Zwierzyniec Lubelski and Blizyn (Poland). Dendrobiology, 61, 69–77

Sułkowska M., Kowalczyk J., Przybylski, P. 2008. Zmienność genetyczna i ekotypowa buka zwyczajnego ( Fagus sylvatica L .) w Polsce. Leśne Prace Badawcze, 69, 133–142

Kowalczyk J. 2007. Combining production of improved seeds with genetic testing in seedling seed orchards. In Lindgren D (editor). Proceedings of a Seed Orchard Conference, Umeå, 26-28 September, 126-134.

Kowalczyk J., Filipovics M. 2007. Wpływ różnych wariantów selekcji indeksowej na zmienność genetyczną i zysk genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej. Leśne Prace Badawcze, 4: 107-123.

Kowalczyk J. 2005, Comparison of phenotypic and genetic selections in Scots pine (Pinus sylvestris L.) single tree plot half-sib progeny tests . Dendrobiology, 53: 45-56.

Kowalczyk J., Gout R. 2005, Wpływ wielkości próby na dokładność oceny wartości hodowlanej rodów z wolnego zapylenia w doświadczeniach testujących. Leśne Prace Badawcze, 3: 39-50.

Kowalczyk J. 2002, Analysis of accuracy of phenotypic selections based on European larch half-sib progeny test results. W: Improvement of larch (Larix sp.) for better growth, stem form and wood quality. Proceedings of an International Symposium Gap (Hautes-Alp es) – Auvergne and Limousin, September 16-21. 95-103.

Szczygieł K., Kowalczyk J. 2001. Somatic embriogenesis of Silver fir (Abies alba Mill.) – Polish provenances. Proceedings of the Forth International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding. Acta Horticulturae, 2001, 560: 509-512.

Janson L., Kowalczyk J. 2000. Charakterystyka wzrostu i cech jakościowych rodów powstałych z kontrolowanego krzyżowania Populus tremula (L.) i Populus tremuloides (Mchx.) na powierzchni doświadczalnej Nadleśnictwa Grójec. Prace IBL, 2000, 2: 3-44.

Kowalczyk J. 2000.Wzrost i rozwój modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) z Sudetów i Alp na powierzchni w Lubawce. Leśny Bank Genów Kostrzyca. Zeszyt nr 2, 145-163.

Kowalczyk J., Matras J. 1999: Wyniki doświadczenia proweniencyjnego z modrzewiem europejskim (Larix decidua Mill.). Sylwan, 143(3): 43-59.

Kowalczyk J., Dobrzyński M. 1996. Długookresowe obserwacje wzrostu i formy modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) na powierzchni doświadczalnej w Rogowie. Sylwan, 1996, 140(11): 33-44.

Janson L., Kowalczyk J.1995 Wyselekcjonowane klony topoli sekcji Leuce do uprawy plantacyjnej na gruntach porolnych. W: Las-Drewno-Ekologia’95. Poznań, 78-81.